[Dịch][Weibo] Những lời nói cảm động của EXO

[Dịch][Weibo] Những lời nói cảm động của EXO

e-trans: netzonexo

v-trans: mình

lưu ý: bản dịch chuyển ngữ từ tiếng trung -> tiếng hàn -> tiếng anh -> tiếng việt, cộng thêm việc không biết bối cảnh câu nói nên không thể tránh khỏi sai sót

Continue reading “[Dịch][Weibo] Những lời nói cảm động của EXO”

Advertisements